Vid fjällkanten i Jokkmokks kommun, angränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservatet, norr om Karatssjön, finns Karatj-Råvvåive. I över tio år har folk kämpat för att skydda detta stora gammelskogsområde som täcker mer än en kvadratmil. Här finns många speciella värden; för djur och växter, för människor att njuta av och leva i, för renskötseln, för kulturhistorien och för skogens egen skull.

Skyddsvärdet i området är väldokumenterat sedan länge, och naturvårdsmyndigheterna har i flera år velat vill skydda hela området. I november 2018 blev det klart att halva Karatj-Råvvåive skyddas som naturreservat. Men för den södra halvan, finns ännu ingen hållbar lösning, eftersom att markägaren motsatt sig ett naturreservat där. Skogsbolagens lobbyarbete och brist på pengar i den statliga naturvårdsbudgeten har lett till att det nu istället har startats en process för att göra ekopark av södra Karatj-Råvvåive.

En ekopark är ett frivilligt åtagande från markägaren, där skogsbruk och annan exploatering fortfarande är tillåten. Till skillnad från ett naturreservat så förvaltas ekoparkerna helt av skogsbolagen själva. I en ekopark brukas vissa delar, medan andra avsätts för naturvård. Skogsbolaget tecknar ett avtal med Skogsstyrelsen som gäller i högst 50 år. Skydda Skogen menar att det med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden inte finns utrymme för några halvmesyrer när det gäller skydd, speciellt inte när det gäller fjällnära gammelskogar med så pass höga naturvärden som de i Karatj-Råvvåive. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns. Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj-Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat.

Du kan bidra – genom att skriva under för att skydda Karatj- Råvvåive som naturreservat.
Skriv under uppropet >>

Fakta Karatj-Råvvåive
Karatj-Råvvåive är ett ca 13 000 hektar stort skogsområde omkring fem mil väster om Jokkmokk i Norrbotten. Stora delar av området är väglös, fjällnära gammelskog. I området finns låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Tuorpons sameby bedriver renskötsel i området, och gammelskogarna är viktiga renbetesmarker.

Karatj-Råvvåive gränsar i väst till naturreservatet Pärlälvdalens fjällurskog, och blir en naturlig utvidgning av en av Sveriges allra största urskogsområden. Området hyser mycket stor biologisk mångfald och har tack vare sin orördhet stora bevarandevärden. Omkring 1500 fynd av 85 olika rödlistade arter finns inrapporterade till Artdatabanken, bland andra tretåig hackspett, lappmes, skalbaggen reliktbock, ringlav, liten aspgelélav samt den starkt hotade urskogsporingen. Världsnaturfonden har tidigare utsett Karatj-Råvvåive till en skyddsvärd naturpärla.

I november 2018 blev det klart att halva området skyddas som naturreservat, läs mer här. Nu arbetar Skydda skogen vidare för att även den andra halvan av området ska få ett formellt skydd, så att helheten knyts ihop och landskapsvärdena kan bibehållas.

Text: skyddaskogen.se

I den här filmen vintervandrar jag i ett naturreservat norr om Stockholm och övernattar i en klassisk snöbivack som kallas quinzee. Den är enkel att bygga och den görs genom att man skottar ihop en stor hög med snö som man sedan gräver ur. Den kan ta flera timmar att bygga, men är mycket bekväm att övernatta i samt att den ger ett effektivt skydd mot kylan.

”Beväpna dig själv med vänskap och älska jorden”, säger författaren och naturmänniskan Doug Peacock i Grizzly Country, en ny kort dokumentär av filmskaparen Ben Moon. Och nej, det här är inte en kopia av Grizzly Man, där mannen blir uppäten. Det här är en snygg och välskriven kortfilm om Peacocks livshistoria och pågående miljöarbete.

Efter att ha tjänstgjort i Vietnamkriget spenderade Doug Peacock flera år i Wyoming och Montanas vildmarker där han observerade grizzlybjörnar. Tiden i det vilda ändrade hans livskurs och inspirerade honom att bli den mänskliga fanbäraren för den röstlösa björnen. Nu när Yellowstones grizzlybjörnar hotas, reflekterar Peacock över betydelsen av skyddade livsmiljöer och varför han fortsätter att kämpa för den vilda naturen.

Det här är verkligen en vacker och inspirerande film som är väl värd 12 min av din tid.

Trevlig filmstund!

/Peter